ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján ( www.angolulmost.hu ) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalon:

www.angolulmost.hu

 1. ADATOK

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: KIDA Bt.

A szolgáltató székhelye: 7030 Paks, Babits Mihály utca 8. fszt. 1.

Adószáma: 21962262-1-17

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@angolulmost.hu

A szolgáltató levelezési címe: 7030 Paks, Babits Mihály utca 8. fszt. 1.

Telefonszáma: +36 20/323-8723

A szolgáltató a továbbiakban együttesen, mint Szolgáltató.

Tárhely-szolgáltató adatai:

Tárhely-szolgáltató adatai: 

Név: LINEÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 1081 Budapest, Bezerédi utca 19.
Adószám: 24632902242

Cégjegyzékszám 01 06 786466
Elérhetőség: laszlo.balogh@linearbt.hu tel.: (30) 228 0292

A szerződés nyelve: magyar

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  1. Az alábbi ÁSZF határozza meg a Szolgáltató termékeinek/szolgáltatásainak igénybevevője (továbbiakban Felhasználó) között létrejövő jogviszony tartalmát. Egy Szolgáltatásra történő regisztrációjával, illetve a szolgáltatás/termék megrendelésével a Felhasználó elfogadja a Szolgáltatások felhasználási feltételeit. A megrendelés során a Felhasználónak nyilatkoznia kell az ÁSZF elfogadásáról. Az ÁSZF hatálya kiterjed a termékek/szolgáltatások bármilyen használatára, az Szolgáltató esetleges későbbi szerződéseire, ajánlataira, teljesítéseire és szállításaira.
  2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  3. A jelen ÁSZF 2020. április 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
  4. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
  5. Szolgáltató minden jogot fenntart a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése.
 2. VÁSÁRLÁS, REGISZTRÁCIÓ
  1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával, regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési irányelvek feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
  2. Felhasználó a vásárlás, illetve a jelentkezések során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
  3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
  4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK
  1. A megjelenített termékek/szolgáltatások online rendelhetők meg. A termékekre/szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
  2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék/szolgáltatás nevét, leírását
  3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
  4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket/szolgáltatás hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatás-nyújtást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
  5. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék/szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfelhasználónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
  6. A Felhasználó a weboldalon található termékek/szolgáltatások kiválasztásakor az azokhoz tartozó ismertető figyelembe vételével rendeli meg a szolgáltatást. Minden szolgáltatás leírásában szerepelnek az ahhoz tartozó jogosultságok, lehetőségek és azok korlátai is.
 4. A MEGRENDELÉS MENETE
  1. A Felhasználó a kínált termékeket/szolgáltatásokat külön oldalon, a személyes adatai megadásával, majd a „Megrendelem” gombra kattintással tudja megvásárolni. A személyes adatai között a név és az e-mail cím megadása kötelező.
  2. Az ÁSZF és Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása nélkül a megrendelést nem lehet véglegesíteni. A megrendelés feladására a „Megrendelés” gombra kattintást követően kerül sor.
  3. Ezt követően a Felhasználó a megadott e-mail címre e-mailen kapja meg a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó fizetéssel kapcsolatos részletek leírását.
 5. FIZETÉSI MÓD

A fizetés banki utalással történik. Az adatlap kitöltése és a megrendelés elküldése után a Felhasználó egy megerősítő e-mailt fog kapni, melyben a Szolgáltató megadja a Felhasználónak az átutaláshoz szükséges adatokat.

A kedvezményezett:

Kida BT.
Bankszámlaszám:

Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntesse fel a díjbekérő vagy megrendelés sorszámát. A számlát az utalás beérkezését követő 3 napon belül állítjuk ki és küldjük el elektronikus módon a rendeléskor megadott e-mail címre (mivel ez automatikusan történik az űrlapon megadott adatok alapján, így legtöbb esetben ez is automatikusan történik). A megrendelt szolgáltatás kizárólag az összeg beérkezése után él, amelyről e-mailben visszaigazolást küldünk.

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

Megrendelését a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül feldolgozzuk és visszaigazoljuk a Felhasználó felé. A megrendelt szolgáltatást a Szolgáltató a Megrendelővel megállapodott időpontokban szolgáltatja le, a megadott időegységekben (alkalom/óra)

 1. AZ ELÁLLÁS JOGA
  1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
  2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő 14 nap attól a naptól számítva, amikor a Felhasználó számára a befizetését e-mailen a Szolgáltató visszaigazolta.
  3. A Felhasználó a fentieken túl alábbiak szerint is gyakorolhatja elállási jogát: a Webkonferencia anyagainak részére történő továbbításától számítva 1 hétig jelezheti elállási szándékét, és a díj visszafizetését, amelyet a Szolgáltató az alábbi 8.1. pont szerint teljesít.

8. AZ ELÁLLÁS EGYÉB SZABÁLYAI

 1. Szolgáltató az elállási nyilatkozat megérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.
 2. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
 3. Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként való jelzést fogad el a Szolgáltató.
 4. A jelen ÁSZF-ben szabályozott kérdésekre az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve is alkalmazandó.
 5. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 6. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti felhasználónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. Szolgáltató a kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 3. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 1. A PANASZKEZELÉS RENDJE
  1. Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsünk. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
  2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
  3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
  4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
  5. A Felhasználó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
  6. A Felhasználónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: https://www.bekeltetes.hu/
  7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Felhasználói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a Felhasználói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a felhasználói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Felhasználót megillető jogokkal és a Felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
  8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló felhasználói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
  9. A Felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a felhasználó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
  10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a felhasználó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
  11. Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére a Felhasználó az Online Vitarendezési Platformot is igényben veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő felhasználói jogviták rendezéséhez.
 2. SZERZŐI JOGOK
  1. Miután az www.angolulmost.hu , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az azon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
  2. A www.angolulmost.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
  3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
  4. Tilos a www.angolulmost.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.angolulmost.hu weboldalon vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.
  5. A www.angolulmost.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
  6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként 60.000 Ft, illetve szavanként 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 3. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://angolulmost.hu/adatkezelesi-tajekoztato/